Pages Menu
Categories Menu

Statut

Na podlagi člena 9 in 3 Zakona o društvih ter določb Zakona o humanitarnih organizacijah je humanitarno društvo Lions klub Nova Gorica sprejel naslednja

PRAVILA HUMANITARNEGA DRUŠTVA
LIONS KLUBA NOVA GORICA

I. IME, SEDEŽ IN STATUS

1. člen

Ime društva je Humanitarno društvo Lions klub Nova Gorica.
Skrajšano ime kluba je Lions klub Nova Gorica ( v nadaljevanju – klub).
Sedež kluba je Kidričeva 7, 5000 Nova Gorica
Območno delovanje kluba je Republika Slovenija.
Klub je pravna oseba zasebnega prava.
Znak kluba sta dve levji glavi, v sredini je črka L, ki jo na obeh straneh obdaja podoba leva. Na zgornji strani je napis Lions, spodaj International. Pod znakom je polkrožni napis Lions klub Nova Gorica. Klub uporablja pečat okrogle oblike, premera 2,5 cm, na katerem je simboliziran znak kluba.
Klub se povezuje v zvezo Lions klubov Distrikt 129, Slovenija, s sedežem Škofjeloška 6, Kranj in je član mednarodne nevladne zveze društev International Assotiation of Lions Clubs (v nadaljevanju Lions international) s sedežem v Oak Brookku, Ilinois, ZDA.

II. NAMEN, OSNOVNA DEJAVNOST, OSNOVNE NALOGE IN CILJI

2. člen

Klub opravlja pretežni del humanitarne dejavnosti, ki jo izvaja na področju socialnega varstva.

3. člen

Nameni in cilji kluba so naslednji:
1. da s prijateljskim združevanjem prostovoljcev različnih poklicev razvija in pospešuje medsebojno razumevanje in spoštovanje, se zavzema za svobodo človeka in duha, za kulturni, socialni in splošni razvoj družbe, za svobodno gospodarstvo in se dosledno zavzema za spoštovanje slovenskih zakonov in mednarodnih pravil mednarodne nevladne zveze društev Lions international.
2. utrjuje etična pravila, ki izhajajo iz medsebojnega spoštovanja, utrjuje neodvisnost in samostojnost v poklicnem in zasebnem življenju in se zavzema za spoštovanje človekovih pravic.
3. delovanje kluba je namenjeno splošnim koristim, je dobronamerno in neprofitno. Med drugim klub posveča posebno skrb ostarelim, bolnim, slepim in nemočnim ljudem, varstvu otrok, mladine in družine. Klub v okviru svojih zmožnosti in angažiranja svojih članov sodeluje pri skrbi za znanost in kulturo, vzgojo, poklicno izobraževanje, zdravstvo, ekologijo, varstvo narave itd.
4. posebej se klub zavzema za poglobitev prijateljskih stikov med narodi, za medsebojno sožitje narodov in za ohranitev trajnega miru.
5. Klub spoštuje in se ravna po pravilih slovenskega prava in mednarodnih pravilih mednarodne nevladne zveze društev Lions international.
Za dosego teh ciljev organizira klub v okviru svojih dejavnosti različne humanitarne prireditve ter prodaje in avkcije umetniških in drugih premetov in tako pridobiva sredstva za pomoč bolnim in nemočnim.

4. člen

Delovanje kluba je javno. Ožja javnost je zagotovljena z vabili in zapisniki ter izdajanjem internetnih obvestil, kar vse je dostopno vsem članom.
Klub obvešča širšo javnost preko obvestil v sredstvih javnega obveščanja in s tiskovnimi konferencami. Na sestanke kluba so lahko vabljeni novinarji.
Informacije o posameznih vprašanjih kluba lahko organi kluba odrečejo, če imajo le-te značaj uradne ali poslovne tajne.
Za javnost dela kluba je odgovoren predsednik kluba.

5. člen

Klub je ideološko, strankarsko, religiozno in nacionalno nevtralen.
Člani kluba niso lastniki klubskega premoženja.

III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV, NAČIN UPRAVLJANJA DRUŠTVA, VČLANJEVANJE IN PRENEHANJE ČLANSTVA V KLUBU, ZASTOPANJE

6. člen

Članstvo v klubu je prostovoljno.
Člani kluba so:
1. Aktivni član je lahko vsaka polnoletna oseba, ki je moralno in etično neoporečna in deluje na družbenem, kulturnem, znanstvenem, poslovnem ali javnm področju in uživa vsesplošen ugled ter je sprejeta med člane po postopku, določenem v tem statutu in ima pravice ter dolžnosti v skladu z določili tega statuta.
2. Član v mirovanju je član, ki se zaradi preselitve ali zaradi zdravja oziroma drugega upravičenega razloga ni sposoben redno udeleževati klubskih sestankov in želi obdržati članstvo v klubu, vodstvo kluba pa mu želi podeliti tak status, ki ga vsakih 6 mesecev preverja. Član v mirovanju ne more biti funkcionar in nima pravice voliti v distriktu, kakor tudi ne na mednarodnih srečanjih in konvencijah. Plačuje članarino, ki jo določi klub, ki vsebuje tudi distriktno in mednarodno članarino.
3. Častni član je oseba, ki ni član društva vendar pa ji klub želi podeliti ta častni naslov zaradi njenih izjemnih uslug in dosežkov v skupnosti. Častni član lahko prisostvuje sestankom, vendar ni upravičen do nikakršnih privilegijev aktivnega članstva.
4. Priviligirani član je član kluba, ki je bil Lion že 15 let pa se mora zaradi bolezni, oslabelosti, starosti ali drugega opravičljivega razloga, ki ga sprejme vodstvo kluba, odreči svojemu aktivnemu statusu. Tak član plačuje članarino, ki jo določi klub in obsega tudi distriktno in mednarodno članarino. Ima pravico voliti in je upravičen do vseh privijegijev članstva, razen pravice vodenja kluba, distrikta ali mednarodnega urada.
5. Doživljenski član lahko postane vsak član kluba, ki je vzdrževal aktivno članstvo kot Lion 20 ali več let in je bil izjemno angažiran v delu kluba, družbi ali združenju Lions klubov, oziroma vsak član kluba, ki je bil aktiven 15 ali več let in je star vsaj 70 let ali vsak član kluba, ki je resno bolan. O odobritvi doživljenskega članstva odloča na predlog kluba in po plačilu predpisanega zneska (300 $ ali evrska protivrednost), ki nadomesti vse prihodnje članarine mednarodni zvezi društev Lion klubov, mednarodni svet direktorjev (International Board of Directors) mednarodne nevladne zveze društev Lions international. Doživljenski član ima iste pravice in dolžnosti kot redni člani in plačuje pravično odmerjeno klubsko članarino. Uživa vse privilegije aktivnih članov, vse dokler izpolnjuje dolžnosti. Dosmrtni član pripadajočih Lions klubov postane tudi vsak mednarodni predsednik po upokojitvi. Če se preseli ali sprejme vabilo drugega Lions kluba, postane avtomatično dosmrtni član tega kluba.
6. Izredni član je član, ki obdrži svoje prvotno članstvo v drugem Lions klubu, zadrži pa svoje stanovanje ali pa je zaposlen v drugi klubski skupnosti. Ta status podeljuje s povabilom predsedstvo kluba in ga preverja vsako leto. Lahko odloča o klubskih zadevah na sestankih, na distriktu ali na mednarodnih konvencijah. Izredni član plačuje obveznosti do distrikta in mednarodne organizacije v svojem matičnem klubu, v Lions klubu Nova Gorica pa plačuje obveznosti v skladu s sprejetimi sklepi.
7. Pridruženi član je aktiven posameznik skupnosti, ki na splošno ni sposoben polno sodelovati kot aktiven član kluba, želi pa podpirati klub in njegove iniciative pri pomoči skupnosti in hoče sodelovati s klubom. Ima pravico odločati o klubskih zadevah na sestankih, na katerih je osebno prisoten, ne more pa predstavljati kluba kot delegat v distriktu ali na mednarodnih konvencijah. Nima pravice voditi klub, distrikta ali mednarodnega urada. Plačevati mora distriktno, mednarodno in klubsko članarino. Slednjo določi predsedstvo kluba.

Nihče ne more biti istočasno član, razen častni ali izredni, v več Lions klubih, prav tako ne more biti nihče istočasno član, razen častni, v Lions klubu in katerega drugega kluba ali društva.
Člani kluba so lahko pod enakimi pogoji tudi tuji državljani.

7. člen

Pravice aktivnih članov so:
–          sooblikovati program kluba
–          voliti in biti izvoljen v organe kluba
–          udeleževati se sej organov kluba, brez pravice odločanja, če ni član organa
–          biti seznanjen z vsemi listinami, ki se nanašajo na delo kluba
–          predlagati teme srečanj.

8. člen

Dolžnosti članov so:
–          da se zavzemajo za cilje kluba
–          da se udeležujejo klubskih sestankov in prireditev
–          da se ravnajo v skladu s pravili kluba
–          da redno poravnajo članarino in druge prispevke
–          da ne ravnajo v nasprotju z interesi kluba in njegovih članov.

9. člen

Vsak član lahko predsedniku predlaga kandidata, ki je po njegovem mnenju primeren za sprejem v članstvo. Predsednik posreduje predlog predsedstvu in komisiji za sprejem novih članov, ki morata predlog preučiti in se o predlogu izjasniti. V primeru pozitivnega mnenja, 10 dni pred sprejemom novega člana v klub, o tem predsednik pisno obvesti člane kluba, nato pa predlaga novega člana za sprejem. O sprejemu se tajno glasuje. Za sprejem je potrebne 9/10 glasov na zboru prisotnih članov, pri čemer lahko zbor veljavno sklepa le, če je na zboru prisotnih 2/3 rednih članov.
Vse tiste, ki se iz opravičenih razlogov ne morejo osebno udeležiti glasovanja, predsednik pozove, da pisno glasujejo o sprejemu predlaganega kandidata za sprejem v klub. To morajo storiti tako, da na ovojnici, ki jo pošljejo po pošti ali izročijo kateremu od članov kluba navedejo svoje ime in priimek s podpisom, v to ovojnico pa vložijo zapečateno glasovnico. Tako oddani glasovi, ki bodo sprejeti do začetka zbora, na katerem bo potekalo glasovanje o novem članu, se štejejo med glasove prisotnih članov.

Sprejeti kandidat se povabi na naslednji zbor, kjer podpiše pristopno izjavo.

10. člen

Enako kot v čl. 9 se postopa, kadar predlog za sprejem predloži član drugega Lions kluba. Predlogu za prestop je treba predložiti Potrdilo prejšnjega kluba, iz katerega izhaja, da je prestopajoči član izpolnil vse obveznosti do svojega prejšnjega kluba.

11. člen

Vsak član lahko, v kolikor je izpolnil svoje obveznosti do kluba, do konca klubskega leta izstopi. Izjavo o izstopu je treba predložiti predsedniku pisno tri mesece pred zaključkom klubskega leta.

12. člen

Predsedstvo po predhodnem obvestilu črta člana v naslednjih primerih:
–          če brez zadovoljivega opravičila ne prisostvuje več kot štirim zaporednim zborom,
–          če tekom klubskega leta ni obiskal najmanj 1/3 zborov,
–          če kljub pisnemu opominu po preteku 30 dni ne poravna finančnih obveznosti.

13. člen

Častno razsodišče lahko člana izključi v naslednjih primerih:
–          če je bil član zaradi nečastnega dejanja kazensko obsojen,
–          če obnašanje in ravnanje člana ni moralno primerno,
–          če krši načela kluba oziroma kodeks ali smotre lionistične etike,
–          če so dejanja člana v nasprotju s pravili kluba oziroma predstavljajo njihovo kršitev.

14. člen

Proti sklepu o črtanju ali izključitvi lahko član v 30. dneh vloži pritožbo na skupščino kluba.
Skupščina s ¾ večino prisotnih članov sprejme dokončno odločitev. Skupščina praviloma pred odločanjem posluša člana o katerem odloča.
Člani, ki izstopijo, ki so bili črtani ali izključeni, izgubijo klubske pravice, dolžni pa so poravnati članarino in morebitne druge prispevke za tekoče klubsko leto.
Člani, ki so bili izključeni, se ne morejo nikoli več včlaniti, v katerikoli Lions klub mednarodne organizacije.

15. člen

Klub zastopa in ga predstavlja vsakokratni predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsedniki po rangu.

IV. FINANČNO POSLOVANJE IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI KLUBA

16. člen

Klub ima svoj transakcijski račun.
Klub vodi poslovne knjige in pripravlja letna poročila v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.
Klub vodi poslovne knjige po načelih enostavnega knjigovodstva v skladu s točko 33.11 Slovenskih računovodskih standardov.
Zakladnik je odgovoren za vodenje poslovnih knjig in izdelavo finančnih poročil, v skladu z zakonodajo in pravili kluba.
Zakladnik vodi blagajno kluba in je pooblaščen za izvajanje transakcij na transakcijskem računu kluba na podlagi sklepov predsednika. V primeru daljše odsotnosti zakladnika ali nezmožnosti izvrševanja nalogov, se pooblastila in odgovornost prenesejo na tajnika kluba.
Knjigovodske listin podpisuje predsednik kluba, v njegovi odsotnosti pa prvi podpredsednik, razen izjem, ki so navedene v prejšnjem odstavku.
Za zakonitost finančnega poslovanja kluba je odgovoren predsednik kluba.

Finančno – materialno poslovanje kluba je javno in ima vsak član kluba pravico vpogleda v to poslovanje.

17. člen

Dohodni kluba so:
–          članarina
–          prispevki sponzorjev in donatorjev
–          prispevki iz javnih virov
–          dohodki iz lastnih dejavnosti
–          drugi dohodki (darila in volila).

18. člen

Vsak aktivni član kluba plačuje:
a)      letno članarino, ki jo na začetku klubskega leta določi skupščina. Članarina znaša najmanj 150,00 EUR. Članarina se določi tako, da pokriva večino stroškov lastnega delovanja kluba in se lahko plača v dveh obrokih.
b)      Izdelke, stroške lastnih aktivnosti, izletov, športnih dejavnosti, raznih druženj in prehrane.
c) Prispevek za humanitarno dejavnost kluba v višini 50,00 EUR.

19. člen

Klub odgovarja z vsem svojim premoženjem. Člani za obveznosti kluba ne odgovarjajo, tako da se obveznosti pokrivajo izključno s premoženjem kluba.

20. člen

Vsaka delitev premoženja med člane je nična.

21. člen

Klubsko leto se prične s 1. julijem in konča s 30. junijem naslednjega leta, kolikor traja tudi mandat predsednika, ki ga ne more ponoviti.

V. ORGANI KLUBA

22. člen

Organi kluba so:
a)      skupščina
b)      zbori članstva
c)      predsedstvo
d)     nadzorni odbor
e)      komisija za sprejem novih članov
f)       častno razsodišče
g)      komisija za področje socialnega varstva

23. člen

Skupščina je najvišji organ kluba. Sestavljajo jo vsi člani kluba. Praviloma se skliče aprila in oktobra ter v izrednih primerih, kadar se predsedstvu sklic zdi potreben ali kadar vsaj 1/5 članov pisno zahteva od predsednika njen sklic.
Sejo skupščine vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa prvi podpredsednik. Skupščina je sklepčna, če sta navzoči najmanj 2/3 aktivnih članov. Če do določene ure ni dosežena sklepčnost se lahko zasedanje skupščine preloži za pol ure. V tem primeru je skupščina sklepčna, če je prisotnih vsaj 1/3 članov in če je bilo že v vabilu za sklec skupščine opozorjeno na to možnost.
Sklepe sprejema z relativno večino prisotnih članov, če pravila ne predvidevajo kvalificirane večine

24. člen

Skupščina sprejema sklepe praviloma s tajnim glasovanjem in sicer o vseh vprašanjih, ki se nanašajo na klubsko življenje in njegov razvoj, če v teh pravilih ni izrecno določena pristojnost drugega organa. Predvsem je skupščina pristojna za imenovanje častnih članov, reševanje pritožb zoper sklepe predsedstva, sprejem sprememb in dopolnitev pravil, sprejem programov dela, potrjuje zaključni račun in sprejema finančni načrt ter sklepa o prenehanju kluba.
Redna aprilska skupščina je pristojna za izvolitev predsednika in členov predsedstva ter drugega podpredsednika, nadzornega odbora, komisije za sprejem novih članov in častnega razsodišča. Imenuje tudi delegate za udeležbo na konvenciji in skupščini distrikta 129 Slovenija ter delegate za udeležbo na mednarodnih konvencijah The International Association of Lions Clubs in določi članarino za prihodnje leto.
Redna oktobrska skupščina sprejme letno poročilo predsednika, ki je končal mandat 30. junija in poročilo nadzornega odbora, ki vsebuje tudi letno poročilo zakladnika. Organom kluba izreče razrešnico.

25. člen

Zbori so redna mesečna srečanja članov kluba in sicer praviloma vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu. Sestanek kluba je možno sklicati tudi v drugačnem času, če je zato utemeljena potreba ali če tako odloči predsedstvo ali predsednik kluba.
Obveznost članov je, da redno in pravočasno prihajajo na zbore oziroma se predhodno opravičijo. Za vsako neudeležbo na zboru je član kluba dolžan plačati 5,00 EUR.
Tako zbrana sredstva gredo v celoti za humanitarno dejavnost kluba.
Zborov se lahko udeležijo tudi člani drugih Lions klubov.
Zbor lahko, z izjemo v 23. členu izrecno navedenih primerih, odloča o vseh vprašanjih iz pristojnosti skupščine, če je na zboru prisotna najmanj ½ vseh članov. Sklepe sprejema, kadar ni drugače določeno z 2/3 večino prisotnih članov.
V skladu s programom dela se prirejajo zbori kluba, na katerih sodelujejo družinski člani članov kluba, ki pa nimajo pravice odločanja.

26. člen

Predsedstvo je izvršni organ kluba. Sestavljajo ga:
a)      predsednik kluba
b)      neposredno prejšnji predsednik kluba
c)      tajnik kluba
d)     zakladnik kluba
e)      prvi podpredsednik kluba.
Za svoje delo je predsedstvo odgovorno skupščini.

27. člen

Predsedstvo vodi tekoče posle kluba, če niso v pristojnosti skupščine ali posebne komisije, ki jo imenuje skupščina. Seje predsedstva vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa prvi podpredsednik.
Pisna obvestila kluba podpisujejo predsednik ali prvi podpredsednik oziroma tajnik kluba, ki se pošiljajo članom po pošti ali po elektronski pošti na zadnji znani naslov. Predsedstvo lahko imenuje posebne komisije in nanje prenaša svoja pooblastila v posameznih zadevah.

28. člen

Nadzorni odbor ima predsednika in dva člana, ki jih imenuje skupščina. Mandat članov nadzornega odbora je eno leto in se lahko ponovi. Nadzorni odbor pregleda pisno poročilo o materialno-finančnem poslovanju kluba v preteklem klubskem letu, ki ga je izdelal zakladnik, poročilo potrdi ter predloži na redni oktobrski skupščini. Nadzorni odbor tudi sprotno nadzira finančno-materialno poslovanje in delo organov kluba. Za svoje delo je odgovoren skupščini.

29. člen

Komisija za sprejem novih članov ima predsednika in dva člana. Njihov mandat je dve leti in so lahko ponovno izvoljeni. Člani ne smejo biti člani predsedstva.

30. člen

Častno razsodišče ima predsednika in dva člana ter dva nadomestna člana. Njihov mandat traja dve leti. Za svoje delo so odgovorni skupščini.
Častno razsodišče je pristojno za razsojo sporov med člani (kršitve določil pravil, nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v klubu, neizvrševanje sklepov organov ter dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu kluba).
Častno razsodišče je sklepčno, če so navzoči vsi člani in odloča z večino.
Častno razsodišče po izvedenem postopku izreče sledeče ukrepe:
–          opomin
–          javni opomin
–          izključitev.
Vsi člani kluba so dolžni upoštevati sprejete sklepe. Pritožbe zoper sklepe častnega razsodišča rešuje skupščina.

31. člen

Komisija na področju socialnega varstva je kot strokovna komisija posvetovalno telo, ki ga sestavljajo priznani strokovnjaki s področja socialnega varstva. Komisija pripravlja programe, daje mnenja k programom, jih spremlja ter jih strokovno vodi.
Komisija je sestavljena iz treh članov, ki jih imenuje predsednik kluba. Njihov mandat traja eno leto in so lahko ponovno imenovani.

VI. KONČNE DOLOČBE

32. člen

Pravila ter vse spremembe ter dopolnitve pravil sprejme skupščina kluba z 2/3 večino vseh članov. Spremembe ter dopolnitve pravil lahko predlaga predsedstvo ali 1/3 članov kluba. Pisne predloge sprememb je potrebno poslati vsem članom kluba z vabilom za sklic skupščine.

33. člen

Klub preneha z delovanjem:
–          če se na skupščini tako odloči 2/3 vseh članov
–          po samem zakonu ali odločbi pristojnega upravnega organa za notranje zadeve če se spoji ali pripoji k drugemu društvi
–          če se število članov zmanjša pod 10.

V primeru prenehanja delovanja kluba odloča skupščina z večino navzočih članov o tem komu se nameni premoženje kluba. V primeru če tak sklep ni sprejet prevzema premoženje kluba Rdeči križ Slovenije.
V primeru spojitve ali pripojitve preide premoženje na pravnega naslednika kluba.

34. člen

V vseh primerih, ki jih ne urejajo ta pravila, se smiselno uporabljajo določila ustanovnega akta in podzakonskih aktov The internacional Association od Lions Clubs, če niso v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije.

35. člen

Lions klub Nova Gorica je bil ustanovljen s podpisom prvih pravil dne 22.01.1994, katerim je dala soglasje Občina Nova Gorica, Sekretariat za notranje zadeve in občo upravo številka 026-RD-411/94-8/Šg z dne 29.04.1994.

36. člen

Ta pravila je sprejela skupščina kluba dne 18.05.2004 in 18.10.2010 ter veljajo od potrditve pristojnega upravnega organa dalje.

Kako postati član?